skstolamed@gmail.com
+421 907 220 700

Pracovná zdravotná služba

Predstavuje súbor preventívnych a ochranných služieb, ktoré realizujeme v súlade so Zákonom c. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhláškou MZ SR c. 208/2014 Z.z. o rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Vedúcim tímu pracovnej zdravotnej služby je klinický pracovný lekár a klinický toxikológ doc. MUDr. Oto Osina, PhD.

Naša ponuka

 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie
 • hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
 • vypracovanie posudku o riziku pre zamestnávateľa a navrhnutie zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika
 • vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
 • poskytovanie poradenstva
 • výkon lekárskych preventívnych prehliadok a posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu (vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne)
 • školenie prvej pomoci
 • meranie faktorov pracovného prostredia

Prínos pracovnej zdravotnej služby

 • prispieva k zníženiu alebo odstráneniu rizikových faktorov práce a pracovného prostredia.
 • posilňuje prevenciu pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci.
 • znižuje fluktuáciu zamestnancov a nízke pracovné výkony zo zdravotných dôvodov.
 • zvyšuje produktivitu a efektívnosť práce.
 • ovplyvňuje výkon, kvalitu a lojalitu zamestnancov.
 • podporuje účasť zamestnancov na aktivitách orientovaných na zdravie a osobný rozvoj zamestnancov.

Využitím našej ponuky na spoluprácu pri realizácii preventívnych a ochranných služieb pracovnej zdravotnej služby:

 • Zabezpečíme pre Vašu spoločnosť ucelený systém legislatívou stanoveného rozsahu pracovnej zdravotnej služby.
 • Získate profesionálny výkon všetkých odborných činností v oblasti preventívnej ochrany zdravia pri práci, vrátane odborného poradenstva.
 • Získate návrhy na dostupné a v reálnom čase uskutočniteľné riešenia smerujúce k zlepšeniu pracovných podmienok a organizácie práce, k podpore zdravia pri práci a k prevencii chorôb z povolania.
 • Zvýšite spokojnosť a motiváciu Vašich zamestnancov.
 • Zhodnotíte Vaše investície do ochrany zdravia práci.
 • Posilníte svoju konkurencieschopnosť a postavenie na trhu.
 • Získate dôveryhodného a stabilného partnera pri plnení Vašich zákonných povinností o zdravie pri práci zamestnancov.

Kontakt: 0907 220 700, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.